Witamy serdecznie na naszej stronie internetowej :)
logo

Jesteśmy również na Facebook Instagram

adres ul. Szosa Witkowska 3B
62-300 Września
telefon 501 830 072
e-mail rehfitmedgmail.com
godziny otwarcia Pon - Czw: 08:00 - 19.00
Pt: 08:00 - 17.00

Polityka Prywatności

 
 
POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES
 Niniejsza Polityka prywatności i cookies określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.
Polityka prywatności i cookies została przyjęta przez Administratora danych w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu do nich osobom nieupoważnionym. Administrator danych zapewnia, że zasady przyjęte w niniejszej polityce prywatności zapewniają Państwu realizację uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów.
 1. Dane zbierane są przez: REHfitMED Aleksandra Koska-Głębowska ul. Szosa Witkowska 3b, 62-300 Września, NIP 7891640270, tel: 501830072, e-mail rehfitmed@gmail.com
 2. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO”.
 3. Mają Państwo prawo: żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
 4. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody – mogą Państwo ją cofnąć w dowolnym momencie, informując nas o tym, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej.
 5. Mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 DANE OSOBOWE PACJENTÓW:
 1. Przetwarzanie odbywa się w celu wykonania umowy z pacjentem, wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (przechowywanie dokumentacji) oraz realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora (marketing usług własnych oraz zabezpieczenie przed roszczeniami), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO.
 2. Podanie danych przez pacjenta jest wymagane przez przepisy dotyczące dokumentacji pacjentów i odmowa ich podania uniemożliwi nam świadczenie usług.
 3. Dostęp do danych mogą mieć współpracujący z nami fizjoterapeuci, lekarze i podmioty lecznicze – w celu zapewnienia ciągłości terapii. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania i dostarczania oprogramowania i sprzętu informatycznego. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
 4. Dane przechowywane będą przez okres nawet ponad 30 lat – ze względu na obwiązujące przepisy dotyczące dokumentacji pacjentów.
 DANE OSOBOWE ZAWARTE W KORESPONDENCJI E-MAILOWEJ:
 1. Przetwarzanie odbywa się w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora – czyli utrzymywania korespondencji mailowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 2. Przetwarzane są następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko oraz wszelkie inne dane, które przekażą nam Państwo w korespondencji mailowej.
 3. Podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne i nie jest wymagane żadnymi przepisami, ale jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy w stanie utrzymywać z Państwem komunikacji e-mailowej.
 4. Dane mogą być przechowywane na zewnętrznym serwerze pocztowym. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania i dostarczania oprogramowania i sprzętu informatycznego. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
 5. Dane przechowywane będą przez okres 10 lat – ze względu na obwiązujące przepisy podatkowe oraz okresy przedawnienia roszczeń.
DANE OSOBOWE ZAWARTE NA FAKTURACH I INNYCH DOKUMENTACH KSIĘGOWYCH:
 1. Przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania obowiązków prawnych ciążących na administratorze (prowadzenia dokumentacji księgowej) oraz realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora (ewentualnego dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz f RODO.
 2. Przetwarzane są następujące dane: nazwa i adres sprzedawcy oraz nabywcy, numery NIP, ewentualne dane osoby podpisującej oraz inne dane umieszczane na fakturach i innych dokumentach księgowych.
 3. Obowiązek przetwarzania tych danych wynika z obowiązujących przepisów rachunkowych i podatkowych.
 4. Administrator może powierzyć przetwarzanie Państwa danych zewnętrznym firmom księgowym i kancelariom prawnym. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania i dostarczania oprogramowania i sprzętu informatycznego, a także firmy pocztowe i kurierskie, w przypadku przesyłania korespondencji. Państwa dane, w przypadku realizacji płatności, będą przekazywane do banków. W pozostałym zakresie dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
 5. Dane przechowywane będą przez okres 10 lat – ze względu na obwiązujące przepisy podatkowe oraz okresy przedawnienia roszczeń.
 6. Dane pozyskiwane są od Państwa oraz z publicznych rejestrów (CEIDG, KRS).
 DANE OSOBOWE PRZETWARZANE NA PROFILU ADMINISTRATORA NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH:
 1. Przetwarzanie odbywa się w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora – czyli utrzymywania kontaktu z klientami i potencjalnymi klientami na portalu społecznościowym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. Przetwarzane są następujące dane: imię, nazwisko, wizerunek, inne dane udostępniane przez użytkowników na ich profilach.
 3. Dane będą dostępne dla administratora portalu oraz jego użytkowników. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania oprogramowania i sprzętu informatycznego. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
 4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych, z zastrzeżeniem pkt 3 powyżej. Korzystając z portali społecznościowych muszą Państwo zdawać sobie sprawę, że przepisy o ochronie danych osobowych krajów spoza Unii Europejskiej mogą być mniej restrykcyjne.
 5. Dane przechowywane będą przez okres kiedy dany użytkownik będzie śledził profil administratora na portalu społecznościowym.
 PODSUMOWANIE:
 1. Wszystkie przetwarzane przez nas dane osobowe zabezpieczone są zgodnie z wymogami RODO. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i chronić je przed działaniami osób trzecich.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez publikację nowej wersji na tej stronie.
 3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt.
 

REGULAMIN WIZYT
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady rezerwacji i odwołania terminu wizyty REHfitMED Aleksandra Koska-Głębowska ul. Szosa Witkowska 3b, 62-300 Września, NIP 7891640270, tel: 501830072, e-mail rehfitmed@gmail.com, wskazanego w § 2 Regulaminu.
2. Rezerwując wizytę w REHfitMED  Pacjent oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i przyjmuje go bez żadnych zastrzeżeń. Brak akceptacji warunków Regulaminu uniemożliwia rezerwację wizyty.
 
§ 2 Rezerwacja wizyty
Rezerwacji wizyty w REHfitMED można dokonywać:
a) osobiście, w REHfitMED przy ul. Szosa Witkowska 3b we Wrześni, od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 – 19:00 oraz piątek w godzinach od 8:00 – 17:00 (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy),
b) telefonicznie pod numerem +48 501830072 w godzinach otwarcia.
 
§ 3 Potwierdzenie rezerwacji
Po dokonaniu rezerwacji wizyty Pacjent otrzymuje wiadomość SMS na numer telefonu podany przy rezerwacji zawierającą potwierdzenie dokonanej rezerwacji oraz informacje dot. obowiązywania niniejszego Regulaminu wraz z odesłaniem do jego treści znajdującej się na stronie internetowej REHfitMED.
 
§ 4 Potwierdzenie wizyty
1. W dzień poprzedzający wizytę Pacjent otrzymuje od REHfitMED wiadomość SMS na numer telefonu podany przy rezerwacji zawierającą przypomnienie o dacie wizyty!
 
§ 5 Odwołanie wizyty
1. W przypadku braku możliwości pojawienia się na wizycie należy ją odwołać nie później niż na 12 godzin przed jej rozpoczęciem.
2. Wizytę można odwołać:
a) dzwoniąc lub wysyłając wiadomość SMS o treści REZYGNACJA na numer telefonu REHfitMED tj: 501830072 .
b) osobiście
3. Nieodwołanie wizyty w terminie wskazanym w pkt 1 powyżej lub niestawienie się na wizytę skutkuje koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości równowartości ceny za wizytę, na którą był umówiony Pacjent, zgodnie z cennikiem REHfitMED umieszczonym na stronie internetowej.
4. Płatności kwoty, o której mowa w pkt 3 powyżej należy dokonać przelewem na numer rachunku bankowego 87 1050 1852 1000 0090 9729 1778 albo osobiście w REHfitMED.
5. Brak uiszczenia opłaty za wizytą nieodwołaną lub niestawieniem się na umówioną wizytę skutkiem będzie brak możliwości umówienia się na kolejną wizytę! W szczególnych wypadkach będzie wymagana przedpłata w celu rezerwacji wizyty!
 
§ 6 Spóźnienia
W przypadku spóźnienia się na wizytę jej czas może zostać skrócony o czas spóźnienia Pacjenta. Spóźnienie powyżej 20 minut traktowane jest jako rezygnacja z wizyty, która skutkuje obowiązkiem zapłaty kwoty, o której mowa w § 5 pkt 3 Regulaminu.
 
§ 7 Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 grudnia 2021 r.
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 
 

Kilka słów o nas

REHfitMED To zapoczątkowana w 2012 r. przez Aleksandrę Koskę-Głębowską droga do perfekcji w zapewnianiu pacjentom opieki i pomocy w problemach związanych
z aparatem ruchu.To lata zbierania doświadczeń
i zdobywania wiedzy a także budowania zespołu specjalistów.
czytaj więcej
rehabilitacja fitness medycyna

JAK DOJECHAĆ